நேரா யோசி!

நேரா யோசி!

நேரா யோசி! எந்த ஒரு விஷயத்திலும் நம் சிந்தனைத் திறனையும், மன ஆளுமையையும் சரியாக அளவிட்டு நேராகச் சிந்திப்பது என்பது ஒரு திறன். வாழ்வியல் சூழலில் எதிர்கொள்ளும் 24 விதமான எதிரிகளை வீழ்த்த நேரா யோசிக்கும் திறனை வளர்த்தெடுப்பதன் அவசியத்தை வலியுறுத்தி, அதை எப்படிச் செய்வதை என்பதை காரண காரியங்களுடன் விளக்குகிறது இப் புத்தகம்.

Price : ₹ 150

Discount : 80%

Price : ₹ 30

* You assume the responsibility for your order, and no refunds will be issued.